Довговойнилівський ліцей

Методична робота

“Звіт про методичну роботу за 2021-2022 н.р”

Методична робота в Довговойнилівському ліцеї – це цілісна, багаторівнева, багатофункціональна система взаємопов’язаних дій, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя та створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників освітнього процесу, який ґрунтується на дотриманні принципу єдності всіх потреб та ініціатив, тому головними завданнями ліцею є постійне підвищення якості освітнього процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, зокрема й колективу в цілому, формування дієвого інтересу до освітньої діяльності, вироблення ефективного інструментарію для реалізації основної мети навчання та виховання на сучасному етапі.

Звіт про методичну роботу (переглянути весь документ)

“Участь обдарованих дітей у олімпіадах та конкурсах”

У освітній діяльності Довговойнилівського ліцею надзвичайно актуальним є питання обдарованості дітей. Учителі, враховуючи природні здібності здобувачів освіти, сприяють інтелектуальному та творчому розвитку, допитливості, спрямовують інтерес у потрібне русло, допомагають реалізовувати їхні можливості. Педагоги ліцею активно працювали з обдарованими та здібними учнями. Результатом роботи з обдарованими дітьми у 2021- 2022 навчальному році є призові місця у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, предметних, творчих та інтерактивних конкурсах, спортивних змаганнях.

Результати олімпіад та конкурсів 2021-2022 н.р.

“Педагог-новатор”

Новаторський педагогічний досвід — це педагогічні відкриття та винаходи, досвід утілення в життя оригінальних ідей, методів, прийомів навчання, виховання. В новаторському досвіді виявлено закономірності, які ще мало відомі педагогічній практиці. Новаторство не завжди можна передати, бо це індивідуальна творчість, яка дає високоефективні результати в професійній діяльності вчителя, яка спрямована на поширення досвіду та запровадження у шкільну практику досягнень педагогічної науки. Кожна форма науково-методичної роботи виконує важливу роль, оскільки сприяє підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників, їх конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
Педагогом – новатором у Довговойнилівському ліцеї є вчитель англійської мови Атаманчук Наталія Іванівна, яка працює у авторській творчій майстерні при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Будучи одним із авторів «Комплекту тематичних карток з англійської мови для соціальних мереж та месенджерів», вчитель впроваджує новаторський досвід із використанням сучасних трендів та тенденцій, поширених серед учнівської спільноти. Дистанційна робота у віртуальному середовищі з використанням дидактичних карток є особливо актуальною під час дистанційного навчання, лаконічність та візуальна привабливість допомагає зробити роботу онлайн цікавою та зрозумілою для учнів.
Наталія Іванівна постійно у творчому педагогічному пошуку, не зупиняється на досягнутому, вдосконалює свою педагогічну майстерність. Авторський колектив, учасником якого є вчителька Довговойнилівського ліцею продовжує роботу над новими методичними розробками.

“Робота з обдарованими дітьми”

Завдання освітнього процесу – підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано.
Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.
Обдаровані діти мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості, мають активну пізнавальну потребу, що домінує, відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.
У освітній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.
Якімечко Ірина Володимирівна, вчитель правознавства та історії Довговойнилівського ліцею розробила певний алгоритм роботи з обдарованими дітьми, на її думку, під час роботи з такими учнями необхідно:
• добирати й готувати матеріал для спільних творчих справ;
• збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання;
• працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів;
• стимулювати пізнавальні здібності учнів;
• аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу;
• добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.
З досвіду власної практики педагогічної діяльності та роботи з обдарованими дітьми, Ірина Володимирівна наголошує, що слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості. Завдяки системній, теоретико-практичній діяльності педагога та учня, використання інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, учениця Довговойнилівського ліцею Салій Антоніна впродовж декількох років є постійним переможцем ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів з правознавства.

“Поширення власного педагогічного досвіду”

Створення авторської навчальної програми — процес довгий і сповнений ретельної праці. Проте багато педагогів приходять до висновку, що це — необхідний крок для їхньої роботи й саморозвитку. Саме таким кроком стало створення авторських профілактичних та розвивальних програм для соціального педагога Довговойнилівського ліцею. Авторські програми Олексин Оксани Ігорівни брали участь у Всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
Мета конкурсу – виявлення та поширення кращого досвіду, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості програм, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів. Оксана Ігорівна у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів
«Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми» з розвивальною програмою для дітей молодшого шкільного віку “Я досліджую Кіберсвіт” здобула І місце на Всеукраїнському етапі Конкурсу (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2021 р. № 625) та отримала гриф МОН.

“Методична майстерність-шлях до дієвого результату”

Методична майстерність – шлях до дієвого результату

Удосконалення методичної майстерності –
це передусім самоосвіта,особисті ваші зусилля,
спрямовані на підвищення власної культури праці
і в першу чергу культури мислення.
В.Сухомлинський

Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України свідчать:
• « Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» – Закон України « Про освіту»
• « Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників,
їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти »-
Національна доктрина розвитку освіти
Виходячи з цього, головними завданнями методичної роботи в Довговонилівському ліцеї стали питання стимулювання самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги у даному напрямку. Таким чином, основною формою удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів.
Педагогічні працівники повинні бути здатні до беззупинного самовдосконалення, орієнтованого на відповідність динаміці дійсності. Завдання удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення їх наукового та загальнокультурного рівня вирішуються через систему методичної роботи. У створенні особистісно орієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє організація самоосвітньої діяльності. Завдяки моніторингу особистої педагогічної діяльності йде накопичення інформації про рівень якості самоосвіти педагога. Таким чином, у кожного педагога з’являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи безперервне професійне зростання. Самоосвітню діяльність вчителя можна розглядати як сукупність декількох «само-»:
• Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
• Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
• Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;
• Самоорганізація – вміння планувати, організовувати робоче місце та діяльність;
• Самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей;
• Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;
• Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
• Саморозвиток – результат самоосвіти.
Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж
В основу організації самоосвіти педагога покладені такі принципи:

 • системність та послідовність самоосвіти;
 • зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;
 • взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній праці вчителя;
 • комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем;
 • відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам та нахилам.
  Проблема та напрямки роботи повинні визначати напрями самоосвітньої діяльності. Ось деякі з них:
  • Професійний (предмет викладання)
  • Психолого-педагогічний (орієнтоване на учнів та батьків)
  • Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості)
  • Методичний (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання)
  • Інтелектуальний (орієнтовано на поповнення загальноосвітніх знань)
  • Інформаційно-комп’ютерні технології (ознайомлення і придбання навичок роботи з новими технологіями)
  • Духовний (мистецтво театральне, образотворче, вокальне)
  Самоосвіта здійснюється індивідуально або колективно.
  Індивідуальні форми самоосвіти:
  • відвідування уроків вчителів – наставників;
  • розробка авторських програм;
  • презентація досвіду роботи;
  • проведення авторських семінарів, майстер – класів; видавнича діяльність.
  Колективні форми самоосвіти:
  • участь в семінарах шкільного та міського рівня;
  • участь у роботі творчих та динамічних груп;
  • участь в апробації навчально-методичного комплексу;
  • участь в конференціях, фестивалях педагогічних ідей.
  Результати самоосвітньої діяльності вчителя можуть здійснюватись у формі виступів на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань, реферату, програми; методичного посібника, статті до фахового видання; дидактичного матеріалу; науково-методичної розробки, проекту; розробки тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів.
  Форми діяльності в процесі самоосвіти, які сприяють моєму професійному зростанню як вчителя:
 • спілкування з носіями мови;
 • читання методичної, педагогічної та предметної літератури;
 • розв’язування олімпіадних завдань, тестів та інших завдань підвищеної складності з англійської мови;
 • відвідування мовних семінарів та конференцій;
 • дискусії, обмін досвідом з колегами; участь у тренінгах, круглих столах, консиліумах;
 • участь у тижнях професійної майстерності.

“Дистанційне навчання в початкових класах”

Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно – комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо – кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, водночас, доступних в Інтернеті.

Під час дистанційного навчання рекомендують використовувати платформи та онлайн – інструменти.

Критерії вибору засобів організації дистанційного навчання Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному форматі.

При цьому бажано також урахувати універсальність цих інструментів, щоб скоротити кількість різних платформ, які використовуються для навчання.

Порівнюючи кілька інструментів, варто враховувати зрозумілість інтерфейсу як для вчителів так і для учнів. Перевагу краще надати україномовним ресурсам або таким, що мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Водночас важливо врахувати можливі особливі потреби учнів та засади універсальної доступності програмних засобів. В умовах, коли навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв, слід зважати на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально підходять для різних платформ (персональні комп’ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо).
Цікавий матеріал із даного питання підготувала вчитель початкових класів Куриляк Леся Мар’янівна, яка на засіданні методоб’єднання початкових класів презентувала власний досвід роботи в умовах дистанційного навчання.

Переглянути презентацію Куриляк Л.М. …

“Навчаючи інших-навчаємось самі”

Сучасне динамічне суспільство вимагає від освітнього процесу готувати молоде покоління в дусі самостійного та розважливого ставлення до життя, займати активну життєву позицію, бути компетентним у конкретних сферах та ситуаціях, критично мислити, давати оцінку економічним, соціальним та політичним подіям. У Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» відзначається: «Загальна середня освіта повинна забезпечувати продовження розвитку дитини як цілісної особистості». Саме розвиток стає ключовим дійством сучасного навчально-виховного процесу в усіх розвинутих країнах світу.
Вчитель, який живе та працює в ХХІ столітті, повинен вміти адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, вміти постійно оновлювати свої знання, професіоналізм та застосовувати їх на практиці для розв`язання реальних проблем, вміло працювати з величезним потоком інформації, вміти її збирати та обробляти; аналізувати та встановлювати закономірності, робити висновки,
висловлювати власні думки аргументовано та грамотно, бути комунікабельним у різних соціальних групах, вміти співпрацювати з колективом, працювати над розвитком власної особистості. Тобто “вчитися впродовж життя” – саме таку професійну позицію займає вчитель географії Довговойнилівського ліцею Романів Любов Романівна.

Переглянути презентацію Романів Л.Р. …

Звіт про методичну роботу за 2020-2021 н.р. (презентація)

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти:

За І семестр 2020-2021 н.р.

Засідання міжшкільного методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та основ християнської етики

24.02.2021 року на базі Довговойнилівського ліцею у формі відеоконференції відбулось засідання міжшкільного методичного об’єднання вчителів історії, правознавства та основ християнської етики відділу освіти Верхнянської ОТГ. Мета – підвищити рівень поінформованості педагогів із сучасними формами навчання. Досліджуючи тему “Використання сучасних освітніх хмарних сервісів в процесі викладання суспільствознавчих дисциплін” було обговорено такі питання :1) Інтеграція як інструмент соціальної та громадянської компетентностей здобувачів освіти в процесі навчання ( доповідач Романів В.Я., вчитель історії Довговойнилівського ліцею)2.Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє. ( доповідач – Кузик Л.М., вчитель основ християнської етики Довговойнилівського ліцею).3. Ознайомлення із новинами законодавства. (доповідач – Якімечко І.В., вчитель історії Довговойнилівського ліцею).

ГАРНА  ІДЕЯ   БЕЗ  ДІЇ –  НІЩО

І.  Ділова гра « Директор – генератор та головний агент змін

 Тема. Оновлення  змісту  і  форм  управлінської діяльності  керівників  ЗЗСО  в  умовах  реформування освіти

 Мета :підвищити  теоретичний  та  практичний  рівень управлінської  майстерності , обмінятися  думками  щодо реалізації  ідей  Нової  української  школи , накреслити стратегію  розвитку  освіти  у  ЗЗСО

 Завдання:

 • забезпечити учасників семінару знаннями з управлінської діяльності;
 • розробити модель компетентного вчителя;
 • колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку;
 • представити нові підходи до керівництва закладом

Скачати весь документ…

Скачати презентацію…

Скачати весь документ…

Скачати презентацію…

Напрями професійного вдосконалення вчителя

Шлях  професійного розвитку – це

поступове складне і далеко не завжди

лінійне сходження від учителя-дилетанта

до справжнього майстра

         Нові реалії шкільного життя, перехід на новий зміст, структуру навчання спонукали до упровадження в практику вчителів нових технологій методичної роботи. Організація роботи повинна враховувати стаж роботи, професійну майстерність, педагогічні здібності й інтереси педагогів. Тобто ураховувати особистісний фактор з розрахунку не лише на «середнього» вчителя, а на всі категорії вчителів.

Як показує практика, основними умовами ефективного навчання вчителів є:

 1.  мотивація до підвищення професійної майстерності;
 2. використання форм і методів методичної роботи, які відповідають різним стилям і технологіям навчання;
 3. раціональне використання педагогічних здібностей вчителя;
 4. створення ситуації успіху;
 5. можливість використання нових знань на практиці.

                                                                 
           
 
 Повернутися вверх

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

%d блогерам подобається це: